Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Niniejszy artykuł postanowiłam napisać w związku z pytaniem skierowanym przez jednego z czytelników bloga, brzmi ono następująco:

Dzień dobry. W jednym z artykułów przeczytałam, że istnieje coś takiego jak niepewność alkomatu, która może wpływać na „zafałszowanie” wyniku badania stanu trzeźwości. Jak taki błąd może przełożyć się na sytuację, gdy najwyższy wynik badania wyniósł 0,10 mg/l?

Bez wątpienia, uwzględnienie niepewności pomiarowej alkomatu przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ma doniosłe znaczenie prawne, gdyż może skutkować umorzeniem postępowania karnego.

Rozpocząć należy od tego, że odpowiedzialność karna za wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia alkoholu w organizmie badanego na poziomie 0,10 mg/l. Oznacza to, że w obowiązującym porządku prawnym nie jest karane prowadzenie samochodu przy niższym stężeniu alkoholu, np. 0,09 mg/l czy 0, 03 mg/l.

W sprawach, w których u kierującego pojazdem uzyskano wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, istotnego znaczenia nabiera tzw. niepewność pomiaru alkomatu.

Niepewność pomiarowa alkomatu wskazuje z jaką dokładnością dane urządzenie mierzy stężenie alkoholu w organizmie badanego.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia.

Dla większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru ustalona jest na poziomie +/- 0,01 mg/l, (np. Alco-Sensor IV).

Uwzględnienie niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w sytuacji gdy alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0,09 mg/l;

 • 0,10 mg/l;

 • 0,11 mg/l

Każda ze wskazanych alternatyw jest w takim samym stopniu możliwa i co istotne nie istnieją środki dowodowe, które pozwoliłyby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

Należy mieć w tym miejscu na uwadze, że w polskim prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, co oznacza, że Sąd mając wątpliwości co do konkretnych okoliczności sprawy, zobowiązany jest przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy przy ustalaniu stopnia stężenia alkoholu w organizmie obwinionego Sąd powinien uwzględnić niepewność pomiarową alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wartości niepewności pomiarowej 0,01 mg/l.

W kontekście podanego powyżej przykładu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza to, że Sąd powinien przyjąć, iż rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,09 mg/l.

Takie ustalenie – na gruncie wskazanych powyżej uwag – skutkować powinno umorzeniem postępowania karnego na podstawie art. 5 § 1 pkt 2 k.p.o.w tj. z uwagi na to, że zarzucany obwinionemu czyn nie zawiera znamion wykroczenia.

Na koniec warto wskazać, iż obwiniony któremu zarzuca się popełnienie wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, powinien złożyć do Sądu wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu na okoliczność ustalenia wartości niepewności pomiarowej urządzenia użytego do przebadania jego stanu trzeźwości, a co za tym idzie ustalenia rzeczywistego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

W niniejszym artykule opiszę kiedy obwiniony o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. może złożyć do Sądu wniosek o umorzenie postępowania.

Na wstępie należy wskazać, iż stan po użyciu alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu natomiast górna granica wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W związku z powyższym jeżeli u kierującego, który został zatrzymany przez Policję do kontroli trzeźwości, alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas kierującemu zostanie zatrzymane prawo jazdy, przedstawiony zarzut prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz Policja skieruje do Sądu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 29 § 1 k.w. „Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat”. Zazwyczaj Sądy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzekają zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy. Co dla wielu obwinionych wiąże się z utratą pracy, gdyż np. pracują w charakterze przedstawiciela handlowego.

Dlatego też jeżeli u kierującego najwyższy wynik pomiaru alkomatu wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, należy dokonać oceny tego wyniku pod kątem niepewności pomiaru alkomatu.

Niepewność pomiaru wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynosi ona zazwyczaj 0,01 mg/l lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policja do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu używa dwóch rodzajów alkomatów:

 • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0,

  oraz

 • alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV.

Każdy z tych alkomatów mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Dla przykładu:

Avat sp. z o.o. – producent alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0 podaje w opisie technicznym tego urządzenia, że w zakresie wyników 0,05 – 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat mierzy stężenie alkoholu z dokładnością plus/minus 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.?

Niepewność pomiaru alkomatu wynosząca 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza, że stężenie alkoholu w organizmie obwinionego mogło wynosić:

 • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

  albo

 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

  albo

 • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Każda z tych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i uzasadniona, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie badanego innymi środkami dowodowymi, jeżeli od kierującego nie pobrano próby krwi do analizy.

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. W związku z powyższym Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie obwinionego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Powinno to z kolei skutkować ustaleniem przez Sąd, że obwiniony nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W związku z powyższym uwzględnienie niepewności pomiarowej alkomatu przez Sąd, przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, powinno doprowadzić do umorzenia prowadzonego przeciwko obwinionemu postępowania lub uniewinnienia go od zarzutu prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Dlatego też jak tylko wniosek o ukaranie wpłynie do Sądu, a sprawie zostanie nadana sygnatura akt (np. II W 1234/16), obwiniony powinien złożyć do Sądu wniosek o umorzenie postępowania. We wniosku należy uzasadnić dlaczego obwiniony nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W uzasadnieniu wniosku o umorzenie postępowania należy się skupić na wyjaśnieniu na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie dla sprawy ma jej uwzględnienie przez Sąd.


Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

W artykule Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku została opisana procedura złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania do Prokuratury, tj. na etapie postępowania przygotowawczego.

Natomiast niniejszy artykuł skierowany jest do osób, które nie złożyły do Prokuratury wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego lub złożyły przedmiotowy wniosek na etapie postępowania przygotowawczego lecz Prokurator nie przychylił się do wniosku i wysłał do Sądu akt oskarżenia.

W jednym i drugim przypadku oskarżony o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., powinien złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bezpośrednio do Sądu, jak tylko sprawa zostanie zarejestrowania, tzn. sprawie zostanie nadana sygnatura akt sprawy – będzie to sygn. akt np. II K 1234/16.

Informację czy sprawa wpłynęła do Sądu, można uzyskać w biurze obsługi interesanta, osobiście bądź telefonicznie – Sądem właściwym jest Sąd, w okręgu którego zostało popełnione przestępstwo.

Należy wskazać, iż pomimo nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r., ustawodawca nie znowelizował przepisów dotyczących warunkowego umorzenia postępowania karnego. W związku z powyższym tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd ma możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres krótszy niż 3 lata, który jest minimalnym okresem zakazu w przypadku wydania wyroku skazującego.

Zgodnie z art. 66 k.k. Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego gdy:

 1. wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 2. okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 3. sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 4. postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Spełnienie w/w przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź jeżeli Sąd uzna, iż w sprawie nie zachodzą przesłanki do odstąpienia orzec zakaz na okres:

 • 1 roku

  lub

 • 2 lat

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nie przekroczył ok. 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast przy wyniku wyższym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu bardziej prawdopodobne jest orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyniku większym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem zakazu na okres 1 roku można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Na wstępie należy wskazać, iż z dniem 18 maja 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, zgodnie z którą w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosił od 1 roku do 10 lat.

Powyższe zaostrzenie przepisów odnosi się do sytuacji gdy Sąd wydaje wobec sprawcy przestępstwa wyrok skazujący, tj. gdy orzeka karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Pomimo zaostrzenia przepisów dotyczących długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ustawodawca nie znowelizował przepisów dotyczących warunkowego umorzenia postępowania karnego. W związku z powyższym tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd ma możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres krótszy niż 3 lata, który jest minimalnym okresem zakazu w przypadku wydania wyroku skazującego.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat.

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nieznacznie przekroczył próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyższym wyniku alkoholu w wydychanym powietrzu może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kiedy Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego?

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 1. wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 2. okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 3. sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 4. postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Spełnienie w/w przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od orzeczenia zakazu można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Do napisania niniejszego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Witam, tydzień temu zostałem zatrzymany przez Policję do rutynowej kontroli trzeźwości. Dzień wcześniej spożywałem alkohol u znajomych na imprezie. Kiedy wstałem rano nie czułem już oznak spożytego alkoholu i tylko dlatego zdecydowałem się wsiąść za kierownicę samochodu. Niestety alkomat wykazał wynik 0,41 mg/l oraz 0,38 mg/l alkoholu. Jechałem samochodem służbowym i mój pracodawca został wezwany na miejsce, aby odebrać samochód. Powiedział mi później, że jak stracę prawo jazdy na dłużej niż 1 rok, to będzie musiał mnie zwolnić z pracy. Byłem na przesłuchaniu na Policji i policjant powiedział mi, że minimalny zakaz wynosi 3 lata. Byłem tym załamany i szukałem informacji w internecie, czy jest możliwość krótszego zakazu i znalazłem informacje, że można na przesłuchaniu na Policji złożyć do Prokuratora wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Czy jeżeli na przesłuchaniu nie złożyłem takiego wniosku, to już jest za późno? Czy jeszcze mogę złożyć taki wniosek?

Okoliczność, iż czytelnik nie złożył na przesłuchaniu na Policji wniosku o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego nie wyklucza możliwości złożenia takiego wniosku bezpośrednio do Prokuratury prowadzącej dochodzenie. W tym celu należy zadzwonić do właściwej jednostki Prokuratury – tj. tej w okręgu, której zostało popełnione przestępstwo i ustalić sygnaturę akt sprawy – będzie to sygnatura np. 1 Ds 1234/16. Po ustaleniu sygnatury akt sprawy czytelnik będzie mógł złożyć wniosek o skierowanie do Sadu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W artykule Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. została opisana instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego, w szczególności jakie okoliczności muszą wystąpić w rozpoznawanej przez Sąd sprawie, aby Sąd mógł zastosować wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź jeżeli uzna, iż w sprawie nie zachodzą przesłanki do odstąpienia orzec zakaz na okres:

 • 1 roku

  lub

 • 2 lat

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nie przekroczył ok. 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast przy wyniku wyższym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu bardziej prawdopodobne jest orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyniku większym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Jeżeli Prokurator przychyli się do złożonego przez podejrzanego wniosku, wówczas zamiast aktu oskarżenia kieruje do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Po wpłynięciu do Sądu wniosku Prokuratora, Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznana przedmiotowego wniosku. Jeżeli Sąd uzna, że w rozpoznawanej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, wówczas na tym posiedzeniu może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Jeżeli jednak Prokurator uzna, że w jego ocenie nie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, wówczas kieruje do Sądu akt oskarżenia. Oczywiście nie zamyka to drogi podejrzanemu do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W takim przypadku podejrzany, może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bezpośrednio do Sądu – sygnatura akt sądowych np. II K 1189/16.

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie kiedy podejrzany o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może złożyć do Prokuratury wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W artykule Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. została opisana instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego, w szczególności jakie okoliczności muszą wystąpić w rozpoznawanej przez Sąd sprawie, aby Sąd mógł zastosować wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Natomiast w artykule Jakie elementy powinien zawierać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k.? zostały opisane elementy jakie musi zawierać przedmiotowy wniosek.

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nieznacznie przekroczył próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyższym wyniku alkoholu w wydychanym powietrzu może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. (więcej na ten temat w artykule Odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.).

Na wstępie należy wskazać, iż warunkowo umorzyć postępowanie karne może jedynie Sąd, gdyż orzeczenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego zapada w formie wyroku. Natomiast Prokurator może skierować do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W związku z powyższym podejrzany o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może złożyć do Prokuratury wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Wniosek taki powinien mieć następujący tytuł:

Wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Podejrzany może złożyć wniosek już na przesłuchaniu na Policji w charakterze podejrzanego. Wówczas Policjant prowadzący przesłuchanie załączy do akt sprawy przedmiotowy wniosek. Jeżeli podejrzany nie złoży na przesłuchaniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, może złożyć taki wniosek bezpośrednio do Prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze. Aby ustalić czy akta sprawy są już w Prokuraturze, podejrzany powinien zadzwonić do właściwej jednostki Prokuratury i ustalić pod jaką sygnaturą akt prowadzona jest sprawa – będzie to sygnatura akt np. 1 Ds 165/16.

Jeżeli Prokurator prowadzący dochodzenie przychyli się do złożonego przez podejrzanego wniosku, wówczas zamiast aktu oskarżenia wyśle do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Po wpłynięciu do Sądu wniosku Prokuratora, Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznana przedmiotowego wniosku. Jeżeli Sąd uzna, że w rozpoznawanej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, wówczas na tym posiedzeniu może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Jeżeli jednak Prokurator uzna, że w jego ocenie nie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, wówczas kieruje do Sądu akt oskarżenia. Oczywiście nie zamyka to drogi podejrzanemu do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W takim przypadku podejrzany, który po wpłynięciu akt do Sadu staje się oskarżonym, może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bezpośrednio do Sądu – sygnatura akt sądowych np. II K 189/16.

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k.?

W artykułach Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. oraz Kiedy sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego? została opisana instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz jakie okoliczności muszą wystąpić w sprawie, aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne.

Natomiast celem niniejszego artykułu jest wskazanie jakie elementy powinien zawierać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Należy zaznaczyć, iż wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego można złożyć w Prokuraturze lub Sądzie. Jednakże decyzję w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego wydaje Sąd w formie wyroku. Natomiast Prokurator ma możliwość skierowania do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Dlatego też wniosek kierowany do Prokuratury powinien mieć tytuł: Wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Wniosek kierowany do Sądu powinien mieć tytuł: Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Bez względu na okoliczność czy adresatem wniosku jest Prokuratura czy Sąd, to wniosek o warunkowe umorzenie postępowanie powinien zawierać następujące elementy:

 • wskazanie okresu próby, na który sprawca przestępstwa wnosi, aby postępowanie zostało umorzone warunkowo. W obecnym stanie prawnym Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres 1 roku, 2 bądź 3 lat.

 • wskazanie wysokości świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 • wskazanie okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. W przypadku wnoszenia do Sądu o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w treści uzasadnienia należy wskazać tę okoliczność.

Kolejnym elementem wniosku powinno być uzasadnienie. W uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. powinno zawierać:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich oskarżony prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które przemawiają za tym, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących,

 • przedstawienie okoliczności, które skłoniły oskarżonego do prowadzenia samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. telefon od pracodawcy, że pracownik musi pilnie stawić się w pracy pomimo dnia wolnego.

 • przedstawienie okoliczności, w których należy wskazać, jakie negatywne konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie przez Sąd wyroku skazującego, m.in. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy,

 • przedstawienie okoliczności, które uzasadnią, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzeczenie zakazu na okres dłuższy niż 1 rok będzie miało negatywne konsekwencje dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy, a co za tym idzie utrata jedynego źródła dochodu,

 • powołanie się na dokumenty, które wpływają na pozytywną ocenę sprawcy przestępstwa, m.in. zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie o działalności społecznej.

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy w przypadku wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. podejrzany o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Częstym pytaniem jakie zadają mi czytelnicy bloga jest to, czy w przypadku wyrażenia zgody na przesłuchaniu na Policji na wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k.,, mogą jeszcze taką zgodę cofnąć i złożyć jeszcze wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Otóż odpowiadając na powyższe należy wskazać, iż oskarżony, może cofnąć zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. na karę uzgodnioną z Prokuratorem podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Cofnięcie zgody można wysłać do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu, w zależności od tego gdzie fizycznie znajdują się akta sprawy. Ostateczny termin na cofnięcie zgodny na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.p.k., to termin posiedzenia Sądu wyznaczony celem rozpoznania wniosku złożonego przez Prokuraturę. Cofnięcie zgody polega na złożeniu przez oskarżonego oświadczenia, iż cofa zgodę na skazanie na karę uzgodnioną z Prokuratorem podczas przesłuchania na Policji w charakterze podejrzanego.

Jeżeli oskarżony składa oświadczenie o cofnięciu zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wówczas powinien napisać:

Niniejszym, cofam zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. art. 335 § 1 k.p.k., na karę uzgodnioną z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w ………………..… wyrażoną podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego w dniu …………………………

W przypadku cofnięcia przez oskarżonego zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., sprawa zostanie skierowana na rozprawę.

Cofnięcie zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. można złożyć wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Oczywiście wniosek taki można złożyć w późniejszym terminie. Jednakże najlepszym rozwiązaniem jest złożenie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego najpóźniej ok. 1 tygodnia przez wyznaczonym terminem rozprawy, aby Sąd rozpoznający sprawę mógł zapoznać się wcześniej z argumentacją zawartą we wniosku.

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Na jakim etapie sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na jakim etapie prowadzonego postępowania karnego sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania oraz do jakiego organu powinien skierować przedmiotowy wniosek.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. oraz warunki jakie musi spełnić sprawca przestępstwa, aby mógł złożyć taki wniosek zostały opisane w artykule Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Na wstępie należy wskazać, iż sprawca przestępstwa wobec, którego toczy się postępowanie karne do momentu skierowania sprawy przez Prokuraturę do Sądu ma status podejrzanego. Natomiast po wpłynięciu akt sprawy do Sądu i zarejestrowaniu sprawy w Sądzie podejrzany staje się oskarżonym.

Kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Podejrzany może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego już na przesłuchaniu na Policji po złożeniu przez niego wyjaśnień. Adresatem takiego wniosku jest właściwa Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze.

W tym miejscu należy wskazać, iż umorzyć warunkowo postępowanie karne może wyłącznie Sąd, gdyż decyzja w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego zapada w formie wyroku. Podejrzany może natomiast złożyć do Prokuratury: Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Jeżeli Prokurator przychyli się do złożonego wniosku, wówczas zamiast aktu oskarżenia skieruje do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeżeli jednak Prokurator uzna, że w jego ocenie brak jest przesłanek do skierowania wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wówczas wyśle do Sądu akt oskarżenia.

Może zdarzyć się również sytuacja, że podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego, sprawca przestępstwa wyrazi zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Wówczas pojawia się pytanie czy sprawca przestępstwa przestępstwa może cofnąć zgodę na skazanie wyrażoną podczas przesłuchania i złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Odpowiadając na powyższe pytanie należy wskazać, iż sprawca przestępstwa może jak najbardziej cofnąć zgodę na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Ostateczny termin na cofnięcie zgody, to posiedzenie w Sądzie wyznaczone celem rozpoznania wniosku. Oczywiście podejrzany może jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego wysłać do Prokuratury cofnięcie zgody na skazanie wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Natomiast w przypadku gdy Prokurator wysłał akta sprawy do Sądu, wówczas adresatem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego będzie Sąd. Wniosek do Sądu powinien być zatytułowany: Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Natomiast w sytuacji gdy podejrzany złożył do Prokuratury wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a Prokurator nie przychylił się do wniosku i skierował do Sądu akt oskarżenia, wówczas sprawca przestępstwa, który jest już na tym etapie oskarżonym, powinien jeszcze raz złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego skierowany do Sądu.

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Na jaki okres Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego?

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na jaki okres Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego.

Należy podkreślić, iż pomimo wprowadzonej do Kodeksu karnego nowelizacji zaostrzającej przepisy dotyczące okresu na jaki Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ustawodawca nadal pozostawił Sądowi możliwość warunkowego umorzenie postępowania karnego.

Sąd wydając wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat.

Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (więcej na ten temat w artykule Odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.) bądź jeżeli Sąd uzna, iż w sprawie nie zachodzą przesłanki do odstąpienia orzec zakaz na okres:

 • 1 roku

  lub

 • 2 lat.

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nie przekroczył ok. 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Natomiast przy wyniku wyższym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu bardziej prawdopodobne jest orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat

Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyniku większym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Stężenie alkoholu w organizmie kierującego jest jednym z elementów, które Sąd bierze pod uwagę przy podjęciu decyzji o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Ponadto, aby Sąd mógł zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego muszą zostać spełnione przesłanki wskazane w art. 66 k.k..

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 1. wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne, tj. Sąd bierze w tym miejscu pod uwagę: stężenie alkoholu w organizmie kierującego, pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących;

 2. okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości, tj. gdy oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które mają potwierdzenie w zgromadzony w sprawie materiale dowodowym;

 1. sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie, – należy podkreślić, iż warunkiem konicznym do ubiegania się o warunkowe umorzenia postępowania jest uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie (możliwe jest złożenie wniosku przez osobę karaną za przestępstwo popełnione nieumyślnie);

 2. postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia,

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Spełnienie w/w przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Więcej na temat warunkowego umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. znajdziesz w artykule Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy