Czym różni się warunkowe umorzenie postępowania karnego od wyroku skazującego?

W niniejszym artykule zostaną omówione różnice pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne oraz wyrokiem skazującym.

Na wstępie należy wskazać, iż główna różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym dotyczy kwestii karalności sprawcy przestępstwa.

W przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej, tzn. zachowuje czystą kartę karną. Wpis o warunkowym umorzeniu postępowaniu karnego ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który wynosi zgodnie z art. 67 § 1 k.k. od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Dlatego też osoba wobec, której Sad warunkowo umorzył postępowanie karne jest traktowania w świetle prawa jako osoba niekarana, a co za tym idzie może podpisać oświadczenie o niekaralności, jeżeli wymaga od tego jej charakter pracy.

Natomiast w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego, sprawca przestępstwa przez okres próby jest traktowany jako osoba karana za przestępstwo, a co za tym idzie nie może podpisać oświadczenia o niekaralności, gdyby wymagał tego pracodawca, gdyż byłoby to oświadczenie niezgodne z prawdą stanowiące przestępstwo z art. 233 § 6 k.k.

Wyrok skazujący podobnie jak wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego. Wpis o wydanym wyroku jest usuwany po upływie okresu próby.

Jeżeli za popełnione przestępstwo został wydany wyrok skazujący i orzeczona:

 • kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – zatarcie skazania nastąpi z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który rozpoczyna się z momentem uprawomocnienia wyroku. Jeśli zatem orzeczoną karą były np. 8 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat – zatarcie nastąpi po 3 latach i 6 miesiącach od momentu uprawomocnienia się wyroku.

 • kara ograniczenia wolności – informacja o wyroku zostanie wykreślona z KRK po 3 latach od wykonania tej kary. Obecnie, po 1 lipca 2015 roku, kara ograniczenia wolności może zostać orzeczona w wymiarze do 2 lat. Od tego, jaki sposób wykonania tej kary zostanie określony przez Sąd, będzie zależało, od kiedy należy rozpocząć liczenie okresu odbywania tej kary.

  Kara ograniczenia wolności może polegać na:

 1. wykonywaniu prac społecznych – wtedy rozpoczyna bieg od momentu rozpoczęcia wykonywania tych prac;

 2. obowiązku pozostawania w miejscu zamieszkania w określonym czasie (co łączy się z koniecznością założenia elektronicznej bransolety) – od momentu założenia bransolety w systemie dozoru elektronicznego;

 3. potrącaniu części wynagrodzenia za pracę – od pierwszego miesiąca, w którym wynagrodzenie za pracę będzie potrącane;

 4. obowiązkach związanych z wykonywaniem pracy lub powstrzymania się od używek – od momentu podjęcia tej pracy lub uprawomocnienia się wyroku, jeśli obowiązek dotyczy powstrzymania się od używek.

Jeżeli zatem orzeczona została kara ograniczenia wolności polegająca na wykonywaniu prac społecznych w wymiarze roku i prace były wykonywane od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku, to termin zatarcia (3 lata) będzie liczony od wykonania kary, tj. 30 września 2016 roku. Zatarcie nastąpi zatem z dniem 1 października 2019 roku.

 • kara grzywny – zatarcie skazania następuje 1 rok od wykonania kary. Jeśli zatem została orzeczona wobec Ciebie kara grzywny, to warto ją zapłacić jak najszybciej na numer rachunku sądu – jeszcze przed wezwaniem do zapłaty. Od momentu zapłaty grzywny bowiem liczony jest krótki, roczny termin zatarcia, po którym informacja o skazaniu jest wykreślana z Krajowego Rejestru Karnego.

Reasumując dla osoby, która chce zachować status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie jedyną możliwością jest złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, gdyż tylko w takim przypadku sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej, tzn. zachowuje czystą kartę karną.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

 

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kiedy Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Celem niniejszego artykułu jest opisanie jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby Sąd mógł warunkowo umorzyć prowadzone postępowanie karne.

Ustawodawca w art. 66 § 1 k.k. wskazał okoliczności, które Sąd powinien wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sad może warunkowo umorzyć postępowanie karne jeżeli:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

 • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości

 • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia

uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Ponadto zgodnie z art. 66 § 2 k.k. „Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczająca 5 lat pozbawienia wolności”.

Powyższe oznacza, że jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności nie przekracza 5 lat, sprawca zachowuje szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Należy podkreślić, iż warunkiem konicznym do ubiegania się o warunkowe umorzenia postępowania jest uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie (możliwe jest złożenie wniosku przez osobę karaną za przestępstwo popełnione nieumyślnie).

Spełnienie tych przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Obowiązkiem Sądu zgodnie z art. 66 § 1 k.k., jest rozważenie wszystkich okoliczność występujących w sprawie, a które dotyczą zarówno popełnionego przez sprawcę przestępstwa, jak również właściwości i warunków osobistych sprawcy.

Jednakże jak zostało wyżej wskazane warunkiem konicznym do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa.

Należy wskazać, iż nawet w sytuacji gdy sprawca przestępstwa spełnia większość przesłanek opisanych w art. 66 § 1 k.k. Sąd nie umorzy warunkowo postępowania karnego, jeżeli uzna, iż czyn którego dopuścił się sprawca charakteryzuje się znacznym stopniem społecznej szkodliwości.

Podsumowując Sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, wówczas gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki wskazane w art. 66 § 1 k.k. oraz gdy górna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności nie przekracza 5 lat.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Otagowano , , | 1 komentarz

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego

Na wstępie należy wskazać, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje, iż sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, tj. nadal jest traktowany w świetle prawa jako osoba niekarana.

Dlatego też, kwestia warunkowego umorzenia postępowania karnego będzie miała decydujące znaczenie dla osób, od których praca wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślne, np. nauczyciel akademicki, pracownik instytucji finansowych. Zatem tylko w przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne osoba taka będzie miała możliwość zachowania pracy, gdyż jak zostało wskazane nadal jest traktowania jako osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, tj. zachowuje czystą kartę karną. Wpis o warunkowym umorzeniu postępowaniu ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Warunkowe umorzenie umorzenie postępowania następuje na okres próby 1 roku, 2 bądź 3 lat, który biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

Dla przykładu: Jeżeli Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne na okres 1 roku próby i wyrok uprawomocnił się z dniem 7 stycznia 2014r., wówczas informacja o wyroku zostanie usunięta z Krajowego Rejestru Karnego z mocy prawa z dniem 7 sierpnia 2015r., tj. z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Reasumując, jedną z najważniejszych korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego, jest to, iż w przypadku takiego rozstrzygnięcia, osoba wobec, której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne, zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, a więc zachowuje czystą kartę karną.

Jednakże na zakończenie należy wskazać, iż nie każdy sprawca przestępstwa może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Innymi słowy, osoba uprzednio skazana za przestępstwo popełnione umyślnie, dopóki wcześniejszy wyrok skazujący nie zostanie zatarty, nie może złożyć wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karne.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Celem wstępu należy wskazać, iż instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. oraz w art. 67 k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa, jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego, ze względu na szczególne okoliczności występujące w sprawie.

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 1. wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 2. okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 3. sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 4. postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego na posiedzeniu bądź na rozprawie. W przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania Sąd orzeka wyrokiem.

Sąd kieruje sprawę na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego na wniosek Prokuratora, z urzędu bądź na wniosek oskarżonego.

O terminie posiedzenia w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd zawiadamia oskarżonego, którego obecność na posiedzeniu nie jest obowiązkowa. Jednakże oskarżony osobistym stawiennictwem wykazuje szacunek Sądowi oraz że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Celem niniejszego artykułu jest:

 • opisanie na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego,

 • kiedy Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne,

 • okoliczności jakie muszą być spełnione aby Sąd mógł zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego,

 • w jakich sprawach Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne,

 • jakie obowiązki może nałożyć Sąd na sprawcę przestępstwa w okresie próby.

Na wstępie należy wskazać, iż instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. i art. 67 k.k.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa, jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz dotyczące popełnionego czynu.

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, tzn. zachowuje czystą kartę karną.

Przesłanki, które Sąd bierze pod uwagę przy podjęciu decyzji, czy w sprawie zachodzą szczególne okoliczności, uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania karnego zostały szczegółowo uregulowane w art. 66 k.k.

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

Zgodnie z powyższym artykułem, obowiązkiem Sądu jest rozważyć każdą okoliczność występującą w sprawie, a która dotyczy zarówno popełnionego przestępstwa, jak również właściwości i warunków osobistych sprawcy przestępstwa. Warunkiem konicznym do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy.

Należy wskazać, iż nawet w sytuacji gdy sprawca przestępstwa spełnia większość przesłanek opisanych w art. 66 § 1 k.k. Sąd nie umorzy warunkowo postępowania karnego, jeżeli uzna, iż czyn którego dopuścił się sprawca charakteryzuje się znacznym stopniem społecznej szkodliwości.

Zgodnie z art. 66 § 2 k.k. „Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczająca 5 lat pozbawienia wolności”.

Powyższe oznacza, że jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności nie przekracza 5 lat, sprawca zachowuje szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego, będą to m.in.:

 • art. 157 § 1 k.k. tj. przestępstwo spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu

 • art. 157 § 2 k.k. tj. przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu

 • art. 177 § 1 k.k. tj. przestępstwo spowodowania wypadku w komunikacji

 • art 178a § 1 k.k. tj. przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

 • art. 207 § 1 k.k. tj. przestępstwo znęcania się

 • art. 278 § 1 k.k. tj. przestępstwo kradzieży

 • art. 284 § 1 k.k.tj. przestępstwo przywłaszczenia

 • art. 291 § 1 k.k. tj. przestępstwo paserstwa umyślnego

 • art. 297 § 1 k.k. tj przestępstwo oszustwa kredytowego

 • art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. przestępstwo posiadania narkotyków

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd wyznacza okres próby, na który postępowanie jest umorzone warunkowo. Zgodnie z art. 67 § 1 k.k. „Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia”.

Powyższe oznacza, iż Sąd wyznacza sprawcy odpowiedni okres próby, aby móc skontrolować czy w tym okresie będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności czy nie popełni ponownie przestępstwa.

Oprócz wyznaczenia okresu próby, Sąd może na sprawcę przestępstwa nałożyć szereg obowiązków, w zależności od tego jakie dobro chronione prawem zostało przez sprawcę naruszone.

Zgodnie z art. 67 § 2 k.k. „Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym”.

Natomiast zgodnie z § 3 Sąd zobowiązuje sprawcę przestępstwa do naprawienia szkody w całości lub części, może również na sprawcę nałożyć następujące obowiązki:

 • informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

 • przeproszenia pokrzywdzonego,

 • wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

 • powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

 • poddania się terapii uzależnień,

 • poddanie się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

 • powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

 • opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Sąd ponadto może orzec świadczenie pieniężne oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat, bądź odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy przestępstwie z art. 178a § 1 k.k.

Reasumując, Sąd ma możliwość zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia karą nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności oraz jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki wymienione w art. 66 § 1 k.k., oraz uzna, że warunkowe umorzenie postępowania karnego będzie wystarczająca reakcją karną na czyn popełniony przez sprawcę.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz